Menu Zoeken

Financieel crisisplan

Bij de laatste financiële crisis hebben we gezien dat het belangrijk is om hier goed op voorbereid te zijn. Daarom hebben we een plan opgesteld waarin staat wat we doen als zich weer een financiële crisis aandient. Wanneer de dekkingsgraad van het fonds lager is dan 100%, of dreigt te komen, dan beschouwen we dit als een financiële crisissituatie. Als zich zo’n situatie voordoet, dan informeren we u hier zo snel mogelijk over via een nieuwsbrief.

 

Wat staat er in het financieel crisisplan?

In het financieel crisisplan staan richtlijnen over:

  • de maatregelen die we kunnen nemen om de dekkingsgraad te verbeteren en wanneer,
  • welke effecten we verwachten van de te nemen maatregelen,
  • hoe we de belangen van alle belanghebbenden waarborgen,
  • het besluitvormingsproces over de te nemen maatregelen,
  • hoe en wanneer we iedereen informeren.

 

De maatregelen

Als er sprake is van een financiële crisis kunnen we besluiten om:

  • geen voorwaardelijke indexatie te verlenen. Dit betekent dat de pensioenen niet verhoogd worden . Hiermee voorkomen we dat de financiële situatie van het fonds verder verslechtert.
  • minder risico te nemen bij de beleggingen. Hierdoor is de kans op verlies kleiner, maar daalt ook het verwachte rendement.
  • de opgebouwde pensioenen te verlagen (korten). Dit betekent dat we de pensioenaanspraken van medewerkers die bij ons pensioen opbouwen of hebben opgebouwd en de pensioenen van de gepensioneerden verlagen. Deze maatregel heeft een direct positief effect op de dekkingsgraad, maar we zetten deze maatregel alleen in als we verwachten dat alle andere maatregelen onvoldoende effect hebben.

 

Verschil tussen financieel crisisplan en herstelplan

Het financieel crisisplan is wat anders dan het herstelplan. Met het herstelplan richten we ons op herstel van de laatste crisis. Met het financieel crisisplan richten we ons op hoe we omgaan met een eventuele toekomstige financiële crisis.