Menu Zoeken

Beleggingsbeleid

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om met beleggen rendement te behalen. Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Om verantwoord en transparant invulling te geven aan het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille, hebben we een Investment Policy Statement (IPS) geformuleerd. Hierin staan de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer van het pensioenfonds. De IPS herzien we minimaal eens in de 3 jaar. Sinds 2010 heeft het pensioenfonds het vermogensbeheer uitbesteed aan pensioenuitvoerder de Blue Sky Group. Zij beheren het vermogen en voeren het beleggingsbeleid van het pensioenfonds uit.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is een onderdeel van het beleggingsbeleid van Total Pensioenfonds Nederland. Het bestuur is van mening dat ESG een rol moet spelen in de beleggingsportefeuille en dit jaar is het ESG-beleid aangescherpt. ESG staat voor Environment (milieu), Social (de maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk verzacht of vermeden. Anderzijds is het pensioenfonds dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen om te zetten in beleggingsresultaten.

Stemrecht van het fonds gebruiken

Het fonds stelt zich actief op. Op aandeelhoudersvergaderingen oefent het fonds haar stemrecht uit.

Bepaalde beleggingen uitsluiten

Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn (clustermunitie). Daar komen nu de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de maatschappij (principes van de VN Global Compact zijn uitgangspunt)
  • De tabaksindustrie
  • Ondernemingen, die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens
  • Staatsleningen van landen met een tekortschietende overheid

Bekijk hier onze stemrapportages