Menu Zoeken

Beleggingsbeleid

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om met beleggen rendement te behalen. Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Om verantwoord en transparant invulling te geven aan het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille, hebben we een Investment Policy Statement (IPS) geformuleerd. Hierin staan de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer van het pensioenfonds. De IPS herzien we minimaal eens in de 3 jaar. Sinds 2010 heeft het pensioenfonds het vermogensbeheer uitbesteed aan pensioenuitvoerder de Blue Sky Group. Zij beheren het vermogen en voeren het beleggingsbeleid van het pensioenfonds uit.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is een onderdeel van het beleggingsbeleid van Total Pensioenfonds Nederland. Het bestuur is van mening dat ESG een rol moet spelen in de beleggingsportefeuille en dit jaar is het ESG-beleid aangescherpt. ESG staat voor Environment (milieu), Social (de maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk verzacht of vermeden. Anderzijds is het pensioenfonds dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen om te zetten in beleggingsresultaten.

Bepaalde beleggingen uitsluiten

Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn (clustermunitie). Daar komen nu de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de maatschappij (principes van de VN Global Compact zijn uitgangspunt)
  • Ondernemingen, die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens
  • Staatsleningen van landen met een tekortschietende overheid

Bekijk hier onze stemrapportages

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van TPN te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties.

Hoe?

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast hebben wij ons ESG-beleid vernieuwd. Hierin staat op welke manier bij het selecteren en evalueren van beleggingen rekening wordt gehouden met milieu (environmental), sociale (social) en governance-overwegingen.

Wij houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf geen rekening met de eventueel ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Dit in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening voor duurzaamheid in de financiële dienstensector.

De reden hiervoor is dat wij die ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet kunnen meten omdat er op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is.

Om ook in de toekomst waardecreatie mogelijk te maken hebben wij de overtuiging dat ESG-aspecten (environment, social, governance) in belangrijke mate moeten zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen. Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk gemitigeerd of vermeden. Anderzijds is ons pensioenfonds dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.

Zodra er zicht is op kostenefficiënte, beschikbare, meetbare en betrouwbare data, zullen wij onderzoeken of met betrekking tot de beleggingen rekening kan worden gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en hier eventueel over gaan rapporteren.

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

Wij hebben er vooralsnog voor gekozen om geen dialoog aan te gaan (engagement) met de bedrijven waarin wij investeren, omdat het toekomstperspectief van het pensioenfonds beperkt is.

Via deze website houden wij u op de hoogte van onze ESG- en betrokkenheidsactiviteiten.

Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij?

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is, via onze uitvoerder Blue Sky Group (BSG), uitbesteed aan een extern bedrijf. Onze stemrichtlijnen zijn onderdeel van ons ESG-beleid.

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Wij hebben het vermogensbeheer uitbesteed aan BSG Asset Management. Bij deze uitbesteding staat de lange termijnverplichting van het pensioenfonds centraal. Deze volgt uit onze investment beliefs, de asset & liability management (ALM)-studie en de allocatiestudies.
Ons vermogen wordt belegd in individuele vermogenstitels in beleggingsfondsen of direct op naam van het pensioenfonds. Hierbij vindt een uitgebreid due diligence proces plaats, opdat de beleggingen aansluiten bij de lange termijn doelstelling van het pensioenfonds. Hierin worden zowel de financiële als niet-financiële prestaties beoordeeld. Naast ons, beschikt ook BSG Asset Management over een ESG-beleid. De vermogensbeheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

Uitleg private equity

TPN belegt sinds 2009 in private equity. Private equity zijn beleggingen in bedrijven die niet op de aandelenbeurs genoteerd staan. De reden om in private equity te beleggen is het spreiden van risico’s.

TPN belegt niet zelf in de bedrijven, maar doet dat via speciale fondsen. Deze private equity fondsen worden beheerd door mensen met ruime kennis en ervaring.

TPN heeft de afgelopen jaren een wereldwijde gespreide portefeuille opgebouwd die is belegd in een groot aantal sectoren en in bedrijven van verschillende grootte. Het geld dat TPN investeert kan gebruikt worden voor nieuwe producten en technologieën (venture capital), om bedrijven te laten groeien (groeikapitaal), bedrijven over te nemen (buy-outs), of zwakke bedrijven financieel gezond te maken (special situations).

TPN kent de slechte reputatie van private equity als gevolg van hoge bonussen en bedrijven die ten onder gaan aan schulden. Om deze gevallen te voorkomen, controleert TPN het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van de private equity fondsen. Toch kan het gebeuren dat een bedrijf in de problemen komt waarna een reorganisatie nodig is om de rest van het bedrijf te redden. TPN houdt dit scherp in de gaten.