Menu Zoeken

Privacy

Privacyverklaring Stichting Total Pensioenfonds Nederland

Stichting Total Pensioenfonds Nederland (hierna: TPN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, evenals de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening als pensioenfonds, in overeenstemming met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

 Welke gegevens verwerken wij van u?

De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij als pensioenfonds nodig hebben om uw pensioenaanspraken en -rechten goed te administreren. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen.

Wij registreren onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, etc.;
 • Contactgegevens, zoals adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s), etc.;
 • Burgerlijke staat, datum (einde) huwelijk, datum (einde) geregistreerd partnerschap, (datum (einde) samenwonen;
 • Informatie over verwanten waaronder (gewezen) partner en kinderen, zoals personalia en contactgegevens;
 • Datum overlijden (gewezen) deelnemer, uitkeringsgerechtigde en verwante;
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-rekeningnummer(s);
 • Informatie over de werkgever, zoals contactgegevens, betalingsgegevens en gegevens sociale zekerheid (loonheffingsnummer, nummer Kamer van Koophandel, etc.);
 • Administratie(registratie)nummer;
 • Pensioenaanspraken en –rechten, pensioenverplichtingen;
 • Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en toedelen van pensioenaanspraken en –rechten en pensioenpremie, zoals loon- en dienstverbandgegevens;
 • Gegevens met het oog op het uitkeren van pensioenaanspraken, zoals identificatienummer (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart);
 • Nummer sociale zekerheid (voor aangiftes bij de overheid), zoals in Nederland het Burger Service Nummer (BSN);
 • Gegevens om de arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen, o.a. gegevens van het UWV;
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (wettelijke) regelingen, zoals de Pensioenwet en sociale en fiscale wet- en regelgeving, waaronder loonaangifte Belastingdienst;
 • Gegevens betreffende klachten/geschillen;
 • Bezoek website, welke pagina’s u bekijkt, welke informatie u achterlaat, uw gebruikersnaam, het IP-adres van uw computer, PC-hostnaam, welk besturingssysteem u gebruikt, welke informatie u digitaal of per post wilt ontvangen.

Deze gegevens ontvangen wij van u, maar ook van uw werkgever (of de door uw werkgever ingeschakelde salarisverwerker), het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Ook kunnen wij gegevens ontvangen via derden die bijvoorbeeld namens TPN diensten leveren. En wij verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons heeft zoals; telefonisch, via de website, via e-mail of via social media.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

In het kader van de uitvoering van de pensioenovereenkomst(en) en op basis van de uitvoeringsovereenkomst vindt er een wettelijke verplichte informatie-uitwisseling tussen TPN (en/of onze pensioenadministrateur) en de werkgevers (of haar salarisverwerker) plaats.

TPN gebruikt de ontvangen gegevens voor het uitvoeren van de pensioenregeling waaraan u deelneemt, het uitvoeren van wettelijke regelingen en het afhandelen van uw vragen.

TPN heeft de uitvoering van de pensioenregeling aan RiskCo B.V. uitbesteed. TPN wordt naast het vermogensbeheer ook bij de communicatie ondersteunt door Blue Sky Groep (BSG).

RiskCo en BSG behandelen de door u verstrekte persoonsgegevens in opdracht van TPN met de grootste zorg en beveiliging en verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

TPN registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor zijn statutaire dienstverlening als pensioenfonds in de zin van de Pensioenwet, de Wpb/AVG of de Wet Bpf. Ook kan TPN uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsuitvoering van TPN, zoals fraudepreventie. TPN bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

De werkgevers gebruiken de ontvangen gegevens van TPN om aan hun verslagleggingsverplichtingen te voldoen. RiskCo en BSG gebruiken uw gegevens zo lang als nodig is om een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen aan TPN en te kunnen voldoen aan uw wensen.

Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben dan verwijderen wij de gegevens.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist en hebben wij beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Zo worden onbevoegde partijen – binnen en buiten onze organisatie – geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op onze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en noodzakelijk is zoals het Pensioenregister of in geval van fraude.

Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Pensioenwet (PW).

Wat zijn uw rechten?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens (maar ook de verwerkingsdoeleinden en de informatie die wij van derden ontvangen) die wij hebben geregistreerd in te zien of te ontvangen. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. Wij hebben uw gegevens wel nodig om uw pensioen te kunnen regelen!

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen of mailen. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Stichting Total Pensioenfonds Nederland
p/a RiskCo Administrations B.V.
T.a.v. afdeling Pensioenadministratie
Postbus 8023500 AV  Utrecht

 Bent u het niet eens met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat? En komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website
Van bezoekers aan onze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals type browser, IP-adres van uw computer, PC-hostnaam, bezochte pagina’s, duur van het bezoek en opgevraagde bestanden. Met deze informatie kunnen wij de website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers en u op een juiste en zorgvuldige manier informeren over pensioen gerelateerde zaken en daar direct mee samenhangende onderwerpen. Deze gegevens op de website van de pensioen-fondsen zijn persoonlijk tot de betreffende bezoeker te herleiden enerzijds om veiligheidsredenen en anderzijds om vast te stellen of u bent geïnformeerd.

De algemene gegevens die wij verzamelen op de website, gebeurt in de vorm van een cookie.

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de browser van de bezoekers wordt gestuurd en op hun computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen bij een bezoek aan onze website.

Cookies zorgen voor een sneller en eenvoudiger gebruik van onze website. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u deze kunt blokkeren, of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

De geldigheidsduur van een cookie is afhankelijk van de duur van uw websitebezoek. Wij bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk.

Digitale nieuwsbrief

TPN biedt digitale nieuwsbrieven aan. Na inschrijving ontvangt u per e-mail informatie over het pensioenfonds en de pensioenregeling. Gegevens die u bij aanmelding hebt opgegeven (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en geboortedatum) gebruiken wij namens het pensioenfonds uitsluitend om u te informeren over het pensioenfonds en de pensioenregeling. Elke digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulieren

Op de website kunt u diverse formulieren invullen en aan ons versturen. Wij verwerken deze gegevens, indien noodzakelijk, in onze administratie.

TPN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op onze webpagina kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2020.

 Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Stichting Total Pensioenfonds Nederland
p/a RiskCo Administrations B.V.
T.a.v. afdeling Pensioenadministratie
postbus 802
3500 AV  Utrecht

Hier vindt u onze disclaimer.