Menu Zoeken

Nieuws

Informatie over de stand van zaken over het lopende onderzoek naar toekomst van het Total Pensioenfonds

In maart 2019 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over het lopende onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de pensioenregeling. Wij hebben u hierin meegedeeld dat het fonds op dit moment naar een mogelijke overstap naar een bedrijfstakpensioenfonds of algemeen pensioenfonds onderzoekt.

Het volledige nieuwsbericht is hier te lezen:  https://www.total-pensioenfonds.nl/start-onderzoek-naar-toekomst-total-pensioenfonds-zelfstandig-doorgaan-of-naar-een-externe-pensioenuitvoerder/

In dit bericht informeren wij u over de vorderingen in het onderzoek. Het onderzoekt loopt op dit moment. Er is een planning samengesteld met de stuur- en klankbordgroep. Beoogd wordt dat voor het einde van 2019 een definitief besluit over de toekomst van het fonds wordt genomen.

Stand van zaken

De afgelopen periode is gebruikt om te bepalen welke criteria belangrijk zijn om tot een goede keuze te komen in het onderzoek. Verder heeft het pensioenfonds samen met de stuurgroep en de klankbordgroep de verschillende alternatieven nogmaals goed geanalyseerd en de verschillende voor- en nadelen in kaart gebracht.

Naast de in de vorige brief genoemde mogelijkheden om zelfstandig door te gaan met TPN of een overgang naar een bedrijfstak pensioenfonds wordt nu ook de mogelijkheid voor een algemeen pensioenfonds verder onderzocht.

Vanaf heden is Wouter van de Poll, lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds namens de pensioengerechtigden, toegevoegd aan de stuurgroep. Op deze wijze is het verantwoordingsorgaan nog nauwer betrokken bij de voortgang van het traject.

In het verleden gemiste toeslagen en doorgevoerde korting

In de afgelopen periode is er  onderzoek verricht naar de waarde van de in het verleden gemiste toeslagen en doorgevoerde korting, de kansen dat deze worden ingehaald en de mogelijkheid om deze (gedeeltelijk) in te halen bij een overname van een ander fonds.

Dit wordt meegewogen in de besluitvorming over de toekomst van het fonds.

Vervolgstappen

Momenteel worden consequenties voor de vastgestelde beslissingscriteria voor de verschillende scenario’s voor het onderbrengen van de pensioenregeling onderzocht. Dit gebeurt voor de volgende drie scenario’s: doorgaan met het huidige pensioenfonds, overgang naar een algemeen pensioenfonds of overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds.

In oktober zullen de stuurgroep en de klankbordgroep samen met de betrokken partijen de uitkomst van het onderzoek gaan analyseren.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van het besluitvormingsproces, dan kan dit via deze website en de digitale nieuwsbrieven van ons pensioenfonds. Krijg je nog geen nieuwsbrief? Meld je hier dan snel voor aan. Mocht er daadwerkelijk worden besloten om met de pensioenregeling over te gaan naar een andere pensioenuitvoerder, dan zullen we hier uitgebreid over informeren. Bijvoorbeeld door naast nieuwsberichten, ook deelnemersinformatiesessies te houden.

Deel dit nieuwsbericht

Meer nieuws