Menu Zoeken

Toekomst Total Pensioenfonds Nederland

In 2018 is TPN samen met de werkgevers en de vakbonden gestart met een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds. Het is steeds moeilijker om bestuursleden te vinden, de uitvoeringskosten worden steeds hoger en de regeldruk neemt toe. Daarom is er gezocht naar een toekomstbestendige oplossing voor de pensioenvoorziening. Het bestuur van TPN heeft in 2021 samen met de werkgevers, ondernemingsraden en de vakbonden hun voorkeur uitgesproken om de pensioenen vanaf 2022 onder te brengen bij Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap). De deelnemers hebben, in grote meerderheid ingestemd met de overdracht naar Stap. Inmiddels hebben ook de andere betrokken partijen positief gereageerd op de overdracht. Dit betekent dat alle seinen op groen staan en wij uw opgebouwde pensioen per 1 januari 2022 overdragen aan Stap.

Hieronder staan de verschillende nieuwsberichten die over dit onderwerp zijn verschenen.

2021

23 december 2021 – Overdracht pensioenen per 1 januari 2022 naar Stap gaat door
09 september 2021 – Deelnemers Total Pensioenfonds Nederland (TPN) in grote meerderheid voor overgang naar Algemeen Pensioenfonds Stap
18 juni 2021 – Op weg naar een toekomstbestendig pensioen
10 juni 2021 – Update overgang pensioenfonds naar APF
23 april 2021 – Sociale partners en TPN kiezen voor APF

2020
3 november 2020 –  Toekomst pensioenfonds: meer tijd nodig voor een besluit
28 april 2020 –  Zorgvuldige stappen naar een nieuwe toekomst

2019
11 september 2019 – Informatie over de stand van zaken over het lopende onderzoek naar toekomst van het Total Pensioenfonds
17 april 2019 –  Start onderzoek naar toekomst Total Pensioenfonds: zelfstandig doorgaan of naar een externe pensioenuitvoerder

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom zijn de betrokken werkgevers en Stichting Total Pensioenfonds Nederland (TPN) op zoek gegaan naar een andere uitvoerder?

Wij zijn een relatief klein fonds met een gering aantal deelnemers. Voldoen aan alle wet- en regelgeving tegen acceptabele kosten is steeds lastiger. Daarnaast is het steeds moeilijker om voldoende deskundige bestuurders te vinden. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, heeft een soort meetlat voor de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen. Ook daaruit blijkt dat we goed over onze toekomst moesten nadenken.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing?

Het onderzoek naar de toekomst werd samen met alle betrokken partijen uitgevoerd. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Fonds, de betrokken werkgevers, de betrokken ondernemingsraden en de vakbonden.

Welke mogelijkheden zijn er overwogen?

We hebben een aantal opties overwogen waaronder om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Je zou dan wel gedeeltelijk kunnen werken met externe bestuurders. Eind 2020 kwamen we tot de conclusie dat dit ook geen toekomst bestendige optie is. Tweede mogelijkheid is overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, waarbij we concreet dachten aan PGB. En de derde mogelijkheid was een zogeheten Algemeen Pensioenfonds, een APF. Dat kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk in separate “pensioenkringen”. De sociale partners en het bestuur hebben begin 2021 gekozen voor een APF.

Wat waren de uitgangspunten bij het onderzoek?

Tijdens het onderzoek keken we naar de financiële situatie, de verschillende risico’s en bestuurlijke situatie van het huidige fonds ten opzichte van de mogelijke alternatieve pensioenuitvoerder. Ook hebben we gekeken naar de pensioenregeling, de premie, indexatie, de kosten van de transitie en de jaarlijkse kosten. Hierbij is altijd rekening gehouden met de belangen van alle deelnemers (actieve deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers), die staan immers bovenaan. Daarom was het bij elkaar houden van het pensioen dat je al hebt opgebouwd en het toekomstige nog op te bouwen pensioen ook een van de uitgangspunten.

Voor welke oplossing hebben de betrokken partijen gekozen?

Uit het onderzoek bleek dat een APF in de nieuwe pensioenwetgeving op gebieden als beleggingsbeleid, premie- en pensioenregeling en governance, beter scoorde dan een bedrijfstakpensioenfonds. De kosten voor de overgang zijn lager en we kunnen meer invloed uitoefenen. Zo zorgen we ervoor dat we ook over alle aanpassingen die straks nodig zijn voor het Pensioenakkoord kunnen meepraten.

Naar welk Algemeen Pensioenfonds worden de pensioenen overgedragen?

Onlangs heeft het bestuur van TPN samen met de werkgevers, ondernemingsraden en de vakbonden hun voorkeur uitgesproken om de pensioenen vanaf 2022 onder te brengen bij Algemeen Pensioenfonds Stap (APF Stap). Voordat we dit definitief kunnen maken, moeten er nog een aantal formele stappen worden gezet.

Hebben de deelnemers inbreng in de keuze?

Ja, de deelnemers hebben via een referendum ingestemd met de overgang. Op 6 augustus 2021 is via een referendum per brief de voorgenomen overgang naar Stap voorgelegd aan de actieve deelnemers. In het reglement en de statuten van TPN worden de actieve deelnemer (= dienstverband met een aangesloten onderneming) als deelnemer aangewezen en zijn daarnaast de gepensioneerden en gewezen deelnemers apart gedefinieerd.

Op 8 september 2021 heeft de telling plaatsgevonden op het Pensioenbureau. De telling is uitgevoerd door Alex van Schaik (Voorzitter en bestuurslid namens de werkgevers), Erik Keijzer (Secretaris en bestuurslid namens de werknemers) en Hans van Papenvelt (Hoofd Pensioenbureau). De telling is bijgewoond en gecontroleerd door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Eric Cornelis.

De uitslag van het referendum is als volgt:

  • Aantal stembiljetten verstuurd 758
  • Aantal stembiljetten terugontvangen 190
    •         waarvan “eens met CWO en liquidatie”             178
    •         waarvan “niet eens met CWO en liquidatie”      11
    •         waarvan ongeldig                                                             1

Met deze uitslag hebben dus ook de actieve deelnemers ingestemd met de overgang naar APF Stap.

 

Waarom is gekozen voor Stap?

In de afgelopen jaren hebben de Algemene Pensioenfondsen laten zien dat zij toekomstbestendig zijn. Stap is op dit moment het grootste APF in Nederland. Stap heeft een eigen, professioneel bestuur dat het pensioenfonds bestuurt. Per collectiviteitkring wordt er een Belanghebbendenorgaan (BO) gevormd. Ons BO bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers (Zeeland Refinery en Total Energies Marketing Nederland), werknemers en gepensioneerden. De eisen die aan een BO-lid gesteld worden en ook de tijdsbesteding is lager dan voor de huidige bestuursleden.

Als het bestuur van Stap bepaalde zaken wil veranderen, bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, moeten ze advies of goedkeuring vragen aan het BO. Op die manier houden we invloed. Zeker met het oog op het nieuwe Pensioenakkoord dat in de komende jaren ingevoerd gaat worden, is dat belangrijk.

Welke partijen waren betrokken?

De vakbonden CNV en FNV en de ondernemingsraden hebben formeel ingestemd met het wijzigen van pensioenuitvoerder. Het Verantwoordingsorgaan en de deelnemers hebben positief gereageerd op de voorgenomen collectieve waardeoverdracht en aansluitende liquidatie. Al deze partijen hebben geoordeeld dat het besluit evenwichtig is voor alle belanghebbenden en leidt tot een meer toekomstbestendig pensioen voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank de collectieve waardeoverdracht beoordeeld en aangegeven geen bezwaar te hebben.

Hoe werkt pensioen opbouwen bij Algemeen Pensioenfonds Stap?

Stap is een Algemeen Pensioenfonds met een overkoepelend bestuur waar verschillende pensioenregelingen apart worden uitgevoerd in een zogenaamde collectiviteitkring. Voor ons wordt de collectiviteitkring “TotalEnergies Nederland” ingericht waar Stap de pensioenadministratie zal gaan uitvoeren. Zij beheren dan uw pensioen, voeren wijzigingen door en keren de pensioenuitkeringen uit. De pensioenregeling en de hoogte van uw opgebouwde pensioen verandert niet door de overgang.

Verandert het beleggingsbeleid door de overgang?

Het beleggingsbeleid verandert nagenoeg niet. Dit komt doordat het vermogen van het fonds in een eigen collectiviteitkring wordt geplaatst, afgescheiden van de andere collectiviteitkringen binnen Stap. Binnen onze collectiviteitkring delen we, net als in ons huidige pensioenfonds, risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Veranderen de kosten door de overgang?

De jaarlijkse uitvoeringskosten en kosten van het vermogensbeheer zijn bij Stap lager dan bij TPN. Dit heeft een (klein) positief effect op het vermogen van onze collectiviteitkring. De transitie zelf kost natuurlijk ook geld. Dit verdienen we echter binnen een paar jaar terug door de lagere jaarlijkse kosten.

Behouden wij als deelnemers nog invloed op ons pensioen?

Ja, per collectiviteitkring wordt er een Belanghebbendenorgaan (BO) gevormd. Ons BO bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers (Zeeland Refinery en Total Energies Marketing Nederland), werknemers en gepensioneerden. Als het bestuur van Stap bepaalde zaken wil veranderen, bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, moeten ze advies of goedkeuring vragen aan het BO. Op die manier houden we invloed. Zeker met het oog op het nieuwe Pensioenakkoord dat in de komende jaren ingevoerd gaat worden, is dat belangrijk.

Wat merk ik van de overgang?

Als de overgang doorgaat, informeert Stap u vanaf 2022 over uw pensioen via brieven, e-mails en hun website. Nieuw is dat u toegang krijgt tot een persoonlijk portaal. Hierin kunt u precies zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en wat u later kan verwachten.

Is Stap een toekomstbestendige oplossing voor ons pensioen?

Stap is op dit moment het grootste APF in Nederland. Stap wordt ondersteund door Aegon, maar is wel formeel onafhankelijk. Aegon biedt wereldwijd aan zo’n 30 miljoen klanten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten aan.

Wat gebeurt er met de pensioenregeling?

De pensioenregeling verandert niet of nauwelijks. Wij houden u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de overgang van uw pensioen(rechten) naar APF Stap. U ontvangt later dit jaar ook een brief met uitleg over wat deze wijziging voor u persoonlijk betekent. Ook geven wij u dan een update van de stand van zaken in een deelnemersbijeenkomst.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik heb opgebouwd?

Het pensioen dat u bij TPN hebt opgebouwd wordt volledig overgezet naar Stap. Dit betekent dat u van hen straks informatie ontvangt over uw pensioen, zij uw vragen beantwoorden en de administratie verzorgen.

Wat gebeurt er met mijn pensioenuitkering?

Het pensioen dat u van TPN ontvangt, verandert door de overgang niet. U blijft dezelfde rechten houden en ook uw uitkering blijft gelijk. Het nettobedrag wat u ontvangt kan door bijvoorbeeld veranderingen in de belastingen wel wijzigen.

Wat gebeurt er met TPN na de overgang?

De overgang naar Stap betekent een collectieve waardeoverdracht uitvoeren en daarna het liquideren van TPN. Bij een collectieve waardeoverdracht draagt TPN alle opgebouwde pensioenen en het vermogen in één keer en volledig over aan Stap. We verwachten dat dit per 1 januari 2022 zal zijn. Nadat de pensioenen en het vermogen zijn overgedragen rondt het bestuur van TPN alle lopende zaken af en zal daarna ophouden te bestaan. Dit proces noemen we liquidatie.

Moet ik iets doen voor de overdracht?

Wij zorgen ervoor dat uw pensioen wordt overgedragen. In het tweede kwartaal van 2022 ontvangt u van ons een brief waarin precies staat welke pensioenen wij hebben overgedragen. In het tweede kwartaal ontvangt u van Stap een overzicht van wat zij namens u hebben ontvangen. Zo kunt u controleren of de overdracht juist is verlopen.